ผลงาน :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

แฝกในสวน+ฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาหมอดินอาสา ควนสุบรรณ

ผู้แต่ง กิฎากรส์, นามแฝง

ปีพิมพ์   2548

การพัฒนาเยื่อกระดาษผสมจากวัชพืช สำหรับกระดาษทำลูกฟูก

ผู้แต่ง นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา , สุชปา เนตรประดิษฐ์ , ธนธร ทองสัมฤทธิ์ , ...

ปีพิมพ์   2550

  ผลงานล่าสุด

ผลของอาหารต่อการสร้างผนังเซลล์ในการเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides)

ผู้แต่ง คชาภรณ์ ทองดอนยอด , นุชจรี สิงห์พันธ์ , สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา , ...

ปีพิมพ์   2563

เปิดซองสารพันปัญหา

ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ

ปีพิมพ์   2557

การใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มผลผลิตพืชไร่

ผู้แต่ง สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ , กิ่งกาญจน์ พานิชนอก , ฉลองชัย แบบประเสริฐ , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th