ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

แฝกในสวน+ฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาหมอดินอาสา ควนสุบรรณ

ผู้แต่ง กิฎากรส์, นามแฝง

ปีพิมพ์   2548

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ , จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด , ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ , ...

ปีพิมพ์   2541

คู่มือหมอดินอาสา

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2540

  ผลงานล่าสุด

ผลของอาหารต่อการสร้างผนังเซลล์ในการเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides)

ผู้แต่ง คชาภรณ์ ทองดอนยอด , นุชจรี สิงห์พันธ์ , สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา , ...

ปีพิมพ์   2563

การใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน: รายงานการวิจัย

ผู้แต่ง วิมลนันทน์ กันเกตุ , ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช , นุชนภางค์ สุวรรณเทน , ...

ปีพิมพ์   ไม่ระบุ

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 346 โทรสาร 0-2940-6688
อีเมล libtnac@ku.ac.th