ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (7)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (2)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (40)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (63)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (231)

   พืชศาสตร์และการผลิต (124)

   การอารักขาพืช (5)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (58)

   การทำป่าไม้ (4)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (1,561)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,956)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (79)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (218)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (414)

   โภชนาการของมนุษย์ (3)

   มลภาวะ (93)

   ระเบียบวิธีวิจัย (34)

  ผลงานล่าสุด

ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินสังเคราะห์ต่อสีของปลาทรงเครื่อง Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931)

ผู้แต่ง กฤษณา เตบสัน , ณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร , อรุณี รอดลอย , ...

ปีพิมพ์   2563

แหล่งและฤดูของการทำประมงเบ็ดราวทูน่าบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างปี 2549-2553

ผู้แต่ง นฤพน ดรุมาศ , วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น

ปีพิมพ์   2563

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

รายชื่อปลาะทะเลในน่านน้ำไทย

ผู้แต่ง ปรียนาฏ สุขะวิสิษฐ์

ปีพิมพ์   2532

การเลี้ยงปลาชะโอนในบ่อซีเมนต์

ผู้แต่ง ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ , แสงเดือน นาคสุวรรณ

ปีพิมพ์   2548

การยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดเค็มโดยใช้โอโซน

ผู้แต่ง ราณี สุรกาญจน์กุล , ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ

ปีพิมพ์   2554

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University