ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (45)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (5)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (397)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (15)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (778)

   พืชศาสตร์และการผลิต (2,385)

   การอารักขาพืช (570)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (133)

   การทำป่าไม้ (8)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (87)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (29)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (37)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (140)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (191)

   โภชนาการของมนุษย์ (12)

   มลภาวะ (19)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

  ผลงานล่าสุด

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

ผู้แต่ง สุพรรษา ศรีมณี , ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ , วิสากรณ์ สุขยานุดิษฐ , ...

ปีพิมพ์   2548

การปลูกหมาก: เอกสารวิชาการที่ 35

ผู้แต่ง จุณณเกศ พานิช , ศุภลักษณ์ เจนถนอมม้า , เอกชัย พฤกษ์อำไพ , ...

ปีพิมพ์   2530

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University