การนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รายละเอียด

 • การนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • 2564

 •   แขจรรยา สีระแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ต.ค.-พ.ย. 2564

 • ปีที่ 95 ฉบับที่ 1/2565 หน้า 36-41

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=3182

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • ข้าวโพด;การนำเข้า;การควบคุม;กฎหมาย;พระราชบัญญัติกักพืช;ข้อกำหนด;แนวทางปฏิบัติ;ศัตรูพืช;การตรวจสอบ;การรมยา;เมียนมา

 • TAB000125652745

 • [1] แขจรรยา สีระแก้ว (กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชแม่สอด)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University