ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด

 • ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • มิ.ย.-ก.ค. 2564

 • ปีที่ 94 ฉบับที่ 5/2564 หน้า 72-75

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=3076

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ถั่วลิสง;การผลิต;เกษตรกร;การอบรม;แปลงต้นแบบ;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การปลูก;ระยะปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การกำจัดวัชพืช;การเก็บเกี่ยว;พันธุ์ขอนแก่น 6;เมล็ดพันธุ์;ผลผลิต;รายได้;ต้นทุน;จังหวัดชายแดน;ภาคใต้

 • TAB000125651104

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University