อัลลีโลพาธี: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

รายละเอียด

 • อัลลีโลพาธี: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

 • Allelopathy: The basic concepts and utilization for weed management

 • 2564

 •   ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

 • หนังสือ

 • 978-616-8219-22-5

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 218 หน้า

 • H60-วัชพืช

 • วัชพืช;อัลลีโลพาธี;อัลลีโลเคมิคอล;กลไกการป้องกัน;การกำจัดวัชพืช;การควบคุมวัชพืช;ระบบนิเวศเกษตร

 • Weeds;Allelopathy;Defence mechanisms;Weed control;Weed management;Agroecosystems

 • TAB000025650282

 • [1] ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)

 • [1] Thanatsan Poonpaiboonpipat (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Agriculture Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University