ศัตรูพืชที่ติดมากับองุ่นนำเข้า

รายละเอียด

 • ศัตรูพืชที่ติดมากับองุ่นนำเข้า

 • 2564

 •   แขจรรยา สีระแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ส.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 94 ฉบับที่ 6 หน้า 77-82

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=3125

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • องุ่น;การนำเข้า;ผลองุ่น;ศัตรูพืช;พระราชบัญญัติกักพืช;สุขอนามัยพืช;การตรวจวินิจฉัย;กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ;ห้องปฏิบัติการ;ไร;แมลงศัตรูพืช;โรคพืช;เชื้อรา;วัชพืช

 • TAB000125651561

 • [1] แขจรรยา สีระแก้ว (กรมวิชาการเกษตร ด่านตรวจพืชแม่สอด)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University