ปลูกอ้อยคั้นน้ำสู่โครงการพระราชดำริ

รายละเอียด

 • ปลูกอ้อยคั้นน้ำสู่โครงการพระราชดำริ

 • 2564

 •   มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ส.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 94 ฉบับที่ 6 หน้า 73-76

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=3125

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • F01-การผลิตพืช

 • อ้อยคั้นน้ำ;แปลงศึกษาเรียนรู้;ฐานการเรียนรู้;การปลูก;การดูแลรักษา;การใส่ปุ๋ย;การให้น้ำ;การเก็บเกี่ยว;การปรับปรุงดิน;พันธุ์;ท่อนพันธุ์;นักเรียน;ครู;โรงเรียน;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;โครงการพระราชดำริ;โครงการเกษตร;อาหารกลางวัน

 • TAB000125651560

 • [1] มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย (กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University