วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก

รายละเอียด

 • วิจัยและพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก

 • Research and development on Salacca thorns removing machine for exporting of Salacca

 • 2563

 •   พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์
    ปิยชาติ พุ่มมณี
    ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต
    กิตติศักดิ์ กิติรัตน์
    ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์
    อนุชา เชาว์โชติ
    อุทัย ธานี
    สำเริง ช่างประเสริฐ

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการเกษตร

 • Thai Agricultural Research Journal

 • ก.ย.-ธ.ค. 2563

 • ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 หน้า 230-240

 • https://li01.tci-thaijo.org/index.php/thaiagriculturalresearch/article/view/217982/170082

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • สละ;เครื่องขัดหนาม;ลักษณะเครื่องมือ;ส่วนประกอบ;สมรรถภาพการทำงาน;การขัดหนาม;การส่งออก;การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์;ต้นทุน;ค่าใช้จ่าย;จุดคุ้มทุน

 • TAB000125650676

 • [1] พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี)
  [2] ปิยชาติ พุ่มมณี (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี)
  [3] ธนาวัฒน์ ทิพย์ชิต (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี)
  [4] กิตติศักดิ์ กิติรัตน์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี)
  [5] ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
  [6] อนุชา เชาว์โชติ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
  [7] อุทัย ธานี (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม)
  [8] สำเริง ช่างประเสริฐ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Puttinun Jarruwat (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center)
  [2] Piyachart Pummanee (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center)
  [3] Thanawat Tipchit (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center)
  [4] Kittisak Kittirat (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center)
  [5] Tinnasit Kaisinburasak (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute)
  [6] Anucha Chaochot (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute)
  [7] Uthai Thani (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute)
  [8] Sumruang Changprasert (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Horticulture Research Institute. Chanthaburi Horticultural Research Center)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University