ชมธรรมชาติรับอากาศบริสุทธิ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

รายละเอียด

 • ชมธรรมชาติรับอากาศบริสุทธิ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • เม.ย.-พ.ค. 2564

 • ปีที่ 94 ฉบับที่ 4 หน้า 34-38

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=2917

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • A50-วิจัยเกษตร

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา;แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์;การเกษตร;หน้าที่;การให้บริการ

 • TAB000125650616

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University