การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563

รายละเอียด

 • การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563

 • 2563

 •   วรัญญา ปานเกตุ

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ต.ค.-พ.ย. 2563

 • ปีที่ 94 ฉบับที่ 1 หน้า 63-68

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=2786

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E21-อุตสาหกรรมเกษตร

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • โรงงานผลิตสินค้าพืช;การขึ้นทะเบียน;กฎหมาย;พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร;โรงคัดบรรจุ;โรงงานแปรรูป;โรงรมสารเคมี;โรงรวบรวม

 • TAB000125643194

 • [1] วรัญญา ปานเกตุ (กรมวิชาการเกษตร กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University