ค่ากลางความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้กับผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

รายละเอียด

 • ค่ากลางความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้กับผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

 • 2563

 •   วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ต.ค.-พ.ย. 2563

 • ปีที่ 94 ฉบับที่ 1 หน้า 49-53

 • https://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=2783

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • C10-การศึกษา

 • การวิจัย;ผลงานวิจัย;งบประมาณ;ค่ากลาง;ความสมดุล;การดำเนินการ;กรมวิชาการเกษตร

 • TAB000125643191

 • [1] วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University