ประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารของโรงงานน้ำตาลทราย

รายละเอียด

 • ประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารของโรงงานน้ำตาลทราย

 • 2563

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ส.ค.-ก.ย. 2563

 • ปีที่ 93 ฉบับที่ 6 หน้า 63-73

 • http://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=2737

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • E21-อุตสาหกรรมเกษตร

 • น้ำตาลทราย;โรงงานน้ำตาลทราย;กฎหมาย;พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร;ความปลอดภัยทางอาหาร;ระบบการจัดการ;มาตรฐาน GMP;มาตรฐาน HACCP;จีเอ็มพี;เอชเอซีซีพี;การประเมิน;การควบคุมการผลิต;การควบคุมคุณภาพ;กระบวนการผลิต;ข้อกำหนด;การดำเนินงาน

 • TAB000125642057

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University