กัญชง-กัญชา

รายละเอียด

 • กัญชง-กัญชา

 • 2563

 •   พรรณนีย์ วิชชาชู

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • ส.ค.-ก.ย. 2563

 • ปีที่ 93 ฉบับที่ 6 หน้า 54-62

 • http://www.doa.go.th/ksp/attachment.php?aid=2737

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Q60-การแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • กัญชง;กัญชา;กฎหมาย;พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ;การผลิต;การนำเข้า;การส่งออก;การขออนุญาต;การใช้ประโยชน์;การวิจัย;การแพทย์;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;อาหาร;สิ่งทอ;สรรพคุณทางยา;องค์ประกอบทางเคมี;สารสกัด;ชนิด;พันธุ์;ตำรับยาสมุนไพร;น้ำมันสนั่นไตรภพ;ยาริดสีดวงทวารหนัก;ยาโรคผิวหนัง;โรคและอาการทางระบบประสาท;การรักษาโรค;ผลข้างเคียง

 • TAB000125642056

 • [1] พรรณนีย์ วิชชาชู (กรมวิชาการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University