คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรับรองและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด

 • คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรับรองและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 2563

 •   ช่อทิพย์ ศัลยพงษ์
    วีระยุทธ บุญรอด
    นพรัตน์ บัวหอม
    ภูษณิศา ธานี
    วิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู
    สมพล ช่างบุ
    กวีวัฒน์ จาวสุวรรณวงษ์
    พิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง
    ปุณยนุช เพชรฤทธิ์
    ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน
    ภิรมณ เจริญศรี
    ชัยชนะ นุ่นเส้ง
    เฉลียว ผาบุญ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 67 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • H10-ศัตรูพืช

 • ทุเรียน;การส่งออก;สุขอนามัยพืช;การตรวจสอบรับรอง;ใบรับรองสุขอนามัยพืช;กฎระเบียบ;โรงคัดบรรจุ;ด่านตรวจพืช;แมลงศัตรูพืช;โรคพืช;ลักษณะการทำลาย;การป้องกันกำจัดศัตรูพืช;พิธีสารไทย-จีน;พระราชบัญญัติกักพืช;ผู้ปฏิบัติงาน;คู่มือการปฏิบัติงาน

 • https://drive.google.com/file/d/1RZi9AfulVRs4BmAxg84GNnE1VHNmFb2L/view?fbclid=IwAR38pTEgSGkSfYtoYo3XNqsVkPSekAgSzu1aELWrRfMgBE_3OYDT7XB02To

 • TAB000025640137

 • [1] ช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร)
  [2] วีระยุทธ บุญรอด (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร)
  [3] นพรัตน์ บัวหอม (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร)
  [4] ภูษณิศา ธานี (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชเชียงของ)
  [5] วิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชเชียงของ)
  [6] สมพล ช่างบุ (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชจันทบุรี)
  [7] กวีวัฒน์ จาวสุวรรณวงษ์ (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชนครพนม)
  [8] พิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง)
  [9] ปุณยนุช เพชรฤทธิ์ (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง)
  [10] ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชลาดกระบัง)
  [11] ภิรมณ เจริญศรี (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  [12] ชัยชนะ นุ่นเส้ง (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชท่าเรือระนอง)
  [13] เฉลียว ผาบุญ (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ด่านตรวจพืชมุกดาหาร)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University