วัตถุอันตราย พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

รายละเอียด

 • วัตถุอันตราย พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

 • 2563

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • น.ส.พ. กสิกร

 • เม.ย.-พ.ค. 2563

 • ปีที่ 93 ฉบับที่ 4 หน้า 6-13

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • H60-วัชพืช

 • H10-ศัตรูพืช

 • พาราควอต;คลอร์ไพริฟอส;วัตถุอันตราย;สารกำจัดวัชพืช;สารกำจัดแมลงศัตรูพืช;การยกเลิกการใช้;กฎหมาย;มาตรการควบคุม;ผู้ใช้;เกษตรกร;ผู้ผลิต;ผู้นำเข้า;ผู้ส่งออก;ผู้มีไว้ในครอบครอง;ผลกระทบ

 • TAB000125640409

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University