ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

รายละเอียด

 • ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 • [Performance report for fiscal year 2019 of Agricultural Production Sciences Research and Development Division]

 • 2563

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-616-358-450-2

 • กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 688 หน้า

 • A50-วิจัยเกษตร

 • F04-ปุ๋ย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • งานวิจัย;ผลงานวิจัย;ปีงบประมาณ 2562;กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา;กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร;ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น;กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร;กรมวิชาการเกษตร;ปุ๋ย;สารพิษตกค้าง;วัตถุมีพิษ;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;สารกำจัดวัชพืช

 • TAB000025631073

 • 20200042

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University