ประชุมความร่วมมือด้านมันฝรั่งกรมวิชาการเกษตร กับสถาบันวิจัยเกษตรยูนนาน (YAAS) ประเทศจีน

รายละเอียด

 • ประชุมความร่วมมือด้านมันฝรั่งกรมวิชาการเกษตร กับสถาบันวิจัยเกษตรยูนนาน (YAAS) ประเทศจีน

 • 2563

 •   อรทัย วงค์เมธา

 • บทความในวารสาร

 • วารสารเคหการเกษตร

 • ก.พ. 2563

 • ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 หน้า 121-125

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • มันฝรั่ง;การประชุม;ความร่วมมือ;การศึกษาดูงาน;การผลิต;งานวิจัย;แอปเปิลจีน;พันธุ์;การประเมินคุณภาพ;แปลงปลูกพืช;พื้นที่ปลูก;แหล่งผลิต;การผลิตหัวพันธุ์;แอโรโปนิกส์;กรมวิชาการเกษตร;สถาบันวิจัยเกษตรยูนนาน;จีน

 • TAB000125632737

 • [1] อรทัย วงค์เมธา (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University