บทคัดย่อ การทดลองสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558: เล่มที่ 1

รายละเอียด

 • บทคัดย่อ การทดลองสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558: เล่มที่ 1

 • 2562

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-436-928-4

 • กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล

 • กรุงเทพฯ

 • 760 หน้า

 • A50-วิจัยเกษตร

 • F01-การผลิตพืช

 • งานวิจัย;โครงการวิจัย;ยางพารา;อ้อย;มันสำปะหลัง;ปาล์มน้ำมัน;ข้าวโพด;ข้าวโพดหวาน;ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์;ข้าวโพดข้าวเหนียว;ถั่วเหลือง;ถั่วเหลืองฝักสด;ถั่วเขียว;ถั่วลิสง;งา;กรมวิชาการเกษตร;ปี 2558

 • TAB000025630770

 • 20200003

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University