กฎระเบียบใหม่การส่งออกข้าวไปจีน

รายละเอียด

 • กฎระเบียบใหม่การส่งออกข้าวไปจีน

 • 2561

 •   นพรัตน์ บัวหอม

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • Home Agricultural Magazine

 • ต.ค. 2561

 • ปีที่ 42 ฉบับที่ 10 หน้า 123-126

 • http://www.kehakaset.com

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • ข้าว;การส่งออก;กฎระเบียบ;จีน;ตลาดส่งออก;การขึ้นทะเบียน;ผู้ผลิตและแปรรูป

 • TAB000125621051

 • [1] นพรัตน์ บัวหอม (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University