การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้สดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

รายละเอียด

 • การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้สดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 • Regulatory impact assessment on good practices for freshfruits and vegetables supply chain

 • การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1: ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 • Proceedings of the 1st National Conference on Chemicals Management: Moving Forwards Sound Chemicals Management for Sustainable Development

 • 2560

 •   รัษวรรณ อภิลักขิตกาล
    ดิษญา กิตติธนวิมล
    จารุณี วงศ์เล็ก
    จุไรรัตน์ ถนอมกิจ
    เกมิกา แพรงาม

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร
  กรมควบคุมมลพิษ
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 • การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1

 • กรุงเทพฯ

 • 19-20 Jul 2017

 • กรุงเทพฯ

 • 422 หน้า

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • ผัก;ผลไม้;ความปลอดภัยทางอาหาร;การจัดการ;การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร;กฎข้อบังคับ;การออกกฎหมาย;มาตรฐาน;การผลิต;การประเมินผลกระทบ;

 • Vegetables;Fruits;Food safety;Management;Food legislation;Regulations;Legislation;Standards;Production;Impact assessment;

 • ผัก;ผลไม้สด;การจัดการความปลอดภัย;กฎระเบียบ;กฎหมาย;พระราชบัญญัติอาหาร;มาตรฐานบังคับ;การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี;มาตรฐานการผลิตที่ดี;การคัดบรรจุ;การแสดงสลาก;ผลกระทบ

 • Fresh fruits;Vegetables;Safety management;Regulation;Good agricultural practice;GAP;Good manufacturing practice;GMP;Good regulatory practice guide;GRP;Impact assessment

 • TAB000025620133

 • [1] รัษวรรณ อภิลักขิตกาล (มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
  [2] ดิษญา กิตติธนวิมล (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร)
  [3] จารุณี วงศ์เล็ก (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร)
  [4] จุไรรัตน์ ถนอมกิจ (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักอาหาร)
  [5] เกมิกา แพรงาม (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ)

  เพิ่มเติม

 • [1] Rasawan Apilakkittakan (Ramkhamhaeng University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Food Technology)
  [2] Dissaya Kittithanavimon (Food and Drug Administration, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Food)
  [3] Jarunee Wonglek (Food and Drug Administration, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Food)
  [4] Jurairat Thanomkit (Food and Drug Administration, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Food)
  [5] Kemika Praengam (Mahidol University, Bangkok (Thailand). Institute of Nutrition)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University