พืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เมล็ด: หน่วยที่ 10

รายละเอียด

 • พืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เมล็ด: หน่วยที่ 10

 • เอกสารการสอนชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ: 90303 หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง)

 • 2538

 •   อาวุธ ณ ลำปาง

 • บทความในหนังสือ

 • 974-614-386-7

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 • นนทบุรี

 • 472 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • พืชน้ำมัน;พืชสกัดน้ำมัน;รำข้าว;เมล็ดฝ้าย;เมล็ดนุ่น;มะพร้าว;ปาล์มน้ำมัน;การเตรียมสกัดน้ำมัน;พืชตระกูลถั่ว;ถั่วเหลือง;งา;ถั่วเขียวผิวมัน;ถั่วเขียวผิวดำ;ถั่วนิ้วนางแดง;พันธุ์;การปลูกพืช;การดูแลรักษา;การเก็บเกี่ยว

 • Oil plants;Rice bran;Cotton seeds;Coconut;Oil palm;Oil extraction;Legumes;Soybean;Sesame;Green mung bean;Cultivars;Harvesting

 • TAB000025601226

 • [1] อาวุธ ณ ลำปาง (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University