ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์: หน่วยที่ 9

รายละเอียด

 • ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์: หน่วยที่ 9

 • เอกสารการสอนชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ: 90303 หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง)

 • 2538

 •   อัจฉรา จิตตลดากร
    สมจิต โยธะคง
    นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

 • บทความในหนังสือ

 • 974-614-386-7

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 • นนทบุรี

 • 472 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • ข้าว;ข้าวโพด;ข้าวฟ่าง;ธัญพืชเมืองหนาว;พืชอาหารสัตว์;หญ้าอาหารสัตว์;ถั่วอาหารสัตว์;พันธุ์;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;การปลูกพืช;การใส่ปุ๋ย;การป้องกันศัตรูพืช;การเก็บเกี่ยว;การจัดการผลผลิต;การทำหญ้าแห้ง;การทำหญ้าหมัก

 • Rice;Corn;Millet;Fodder crops;Grass feed;Botanical;Cultivars;Fertilizer application;Pest prevention;Harvesting

 • TAB000025601225

 • [1] อัจฉรา จิตตลดากร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
  [2] สมจิต โยธะคง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์)
  [3] นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต (กรมวิชาการเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University