วัตถุอันตราย: การนำเข้า-ส่งออก

รายละเอียด

 • วัตถุอันตราย: การนำเข้า-ส่งออก

 • ไม่ระบุ

 •   อรุณศรี อุ่ยวิรัตน์

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 69 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • สารเคมีทางการเกษตร;การนำเข้า;การส่งออก;กฎหมาย;

 • Agricultural chemicals;Imports;Exports;Law;

 • วัตถุอันตรายทางการเกษตร;สารอันตราย;การนำเข้า;การส่งออก;ข้อกำหนด;กฎหมาย;ชนิด;สูตร

 • Pesticides

 • TAB000025590490

 • 2011-004-0035

 • [1] อรุณศรี อุ่ยวิรัตน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University