แนวทางการตรวจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและพันธุ์พืช

รายละเอียด

 • แนวทางการตรวจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและพันธุ์พืช

 • ไม่ระบุ

 •   สาโรจน์ ลักษณะวิลาศ

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ส่วนสารวัตรเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 33 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • F04-ปุ๋ย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร;สารเคมีทางการเกษตร;ปุ๋ย;เมล็ดพันธุ์;การตรวจสอบ;กฎหมาย;พันธุ์;

 • Agricultural inputs;Agricultural chemicals;Fertilizers;Seed;Inspection;Law;Varieties;

 • ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร;วัตถุอันตรายทางการเกษตร;ปุ๋ย;การตรวจเมล็ดพันธุ์ควบคุม;พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย;พระราชบัญญัติปุ๋ย;พันธุ์พืช;พระราชบัญญัติพันธุ์พืช

 • Factors of production;Pesticide

 • TAB000025590486

 • 2011-004-0030

 • [1] สาโรจน์ ลักษณะวิลาศ (กรมวิชาการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ส่วนสารวัตรเกษตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University