ชลธีวิทยา

รายละเอียด

 • ชลธีวิทยา

 • Limnology

 • 2558

 •   ทินพันธุ์ เนตรแพ

 • หนังสือ

 • 978-974-03-3361-6

 • กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต
  กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 282 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • M40-นิเวศวิทยาทางน้ำ

 • ชลธีวิทยา;น้ำ;น้ำจืด;ระบบนิเวศ;นิเวศวิทยา;ปัจจัยสิ่งแวดล้อม;แสง;อุณหภูมิ;กระแสน้ำ;ความเค็ม;จุลินทรีย์;แพลงก์ตอน;พืชน้ำ;ปลา;การจัดการ;มลพิษในน้ำ;น้ำท่วม;

 • Limnology;Water;Freshwater;Ecosystems;Ecology;Environmental factors;Light;Temperature;Water currents;Salinity;Microorganisms;Plankton;Aquatic plants;Fishes;Management;Aquatic pollution;Flooding;

 • ชลธีวิทยา;น้ำ;แหล้งน้ำนิ่ง;แหล่งน้ำไหล;น้ำจืด;ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด;องค์ประกอบระบบนิเวศ;ปัจจัยสิ่งแวดล้อม;แสง;อุณหภูมิ;กระแสน้ำ;ความเค็ม;ธาตุอาหาร;สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ;จุลินทรีย์;แพลงก์ตอน;พืชน้ำ;ปลา;สัตว์หน้าดิน;การจัดการระบบนิเวศ;มลพิษในน้ำ;ภัยแล้ง;อุทกภัย

 • Limnology

 • TAB000025590320

 • [1] ทินพันธุ์ เนตรแพ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University