โรคราน้ำค้างในโหระพา

รายละเอียด

 • โรคราน้ำค้างในโหระพา

 • 2553

 •   อรพรรณ วิเศษสังข์

 • บทความในวารสาร

 • เคหการเกษตร

 • พ.ค. 2553

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 หน้า 138-141, 150

 • http://www.kehakaset.com

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • โหระพา;โรคราน้ำค้าง;เชื้อสาเหตุ;อาการของโรค;การระบาดของโรค;การวินิจฉัยโรค;การควบคุมโรค;สารป้องกันกำจัดโรคพืช

 • TAB000125531424

 • [1] อรพรรณ วิเศษสังข์ (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University