พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

รายละเอียด

 • พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ฝ่ายด่านตรวจพืช

 • กรุงเทพฯ

 • 64 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • พืช;การบัญญัติกฎหมายชนบทและการเกษตร;การออกกฎหมาย;การอนุญาต;การควบคุมคุณภาพ;

 • Plants;Agricultural and rural legislation;Legislation;Licences;Quality controls;

 • พืช;พระราชบัญญัติ;พระราชบัญญัติกักพืช;กฎหมาย;การควบคุมพืช

 • Plants;Plant quarantine act;Law;Quality control

 • TAB000025522270

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University