ระบบการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร

รายละเอียด

 • ระบบการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-436-589-7

 • กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิดพืชและผลิตภัณฑ์พืช

 • กรุงเทพฯ

 • 74 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • E21-อุตสาหกรรมเกษตร

 • การรับประกันคุณภาพ;โรงงาน;ผลิตภัณฑ์การเกษตร;วิธีการ;การควบคุมกระบวนการ;การเก็บรักษา;การขนส่ง;

 • Quality assurance;Factories;Agricultural products;Methods;Process control;Storage;Transport;

 • สินค้าเกษตร;ระบบการรับรอง;โรงงานผลิตสินค้าเกษตร;ขั้นตอน;ใบรับรอง;เครื่องหมายรับรอง;โรงคัดบรรจุ;โรงงานแปรรูป;ระบบวิเคราะห์อันตราย;โรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์;โรงรมเมทิลโบรไมด์;การควบคุมกระบวนการผลิต;การเก็บรักษา;การขนส่ง

 • HACCP

 • TAB000225540115

 • 2011-004-0115

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University