ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

รายละเอียด

 • ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

 • Residual effects of fluroxypyr in soil

 • การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

 • Proceedings of national weed conference 1994

 • ไม่ระบุ

 •   อัมพร สุวรรณเมฆ
    ประทีป กระแสสินธุ์
    อรสา วงษ์เกษม

 • บทความในหนังสือ

 • สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมส่งเสริมการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 244 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • SOIL;HERBICIDES;FLUROXYPYR;RESIDUAL EFFECTS;SOIL ANALYSIS;

 • ดิน;สารกำจัดวัชพืช;ผลตกค้าง;การวิเคราะห์ดิน

 • FLUROXYPYR

 • TAB444329

 • [1] อัมพร สุวรรณเมฆ (กรมวิชาการเกษตร กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กลุ่มงานวิทยาการวัชพืช)
  [2] ประทีป กระแสสินธุ์
  [3] อรสา วงษ์เกษม

 • [1] Amphon Suwanmek (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Botany and Weed Science Div. Weed Science Group)
  [2] Prateep Krasaesindhu
  [3] Orasa Wongkasem

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University