ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชไดยูรอน ในดินไร่สับปะรด

รายละเอียด

 • ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชไดยูรอน ในดินไร่สับปะรด

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

 • ไม่ระบุ

 •   สิมา โมรากุล
    จรรยา มณีโชติ
    ประทีป กระแสสินธุ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 21

 • T01-มลพิษ

 • สารป้องกันกำจัดวัชพืช;พิษตกค้าง;สับปะรด;ดิน;ไดยูรอน;การวิเคราะห์

 • TAB313131

 • [1] สิมา โมรากุล
  [2] จรรยา มณีโชติ
  [3] ประทีป กระแสสินธุ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University