การหาปฏิกิริยาของสารเคมีกำจัดวัชพืชในดินโดยใช้พืชเป็นตัวและวัดด้วย Gas-cromatography

รายละเอียด

 • การหาปฏิกิริยาของสารเคมีกำจัดวัชพืชในดินโดยใช้พืชเป็นตัวและวัดด้วย Gas-cromatography

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กองโรคพืชและจุลชีววิทยา

 • ไม่ระบุ

 •   Chisaka, H.
    ชอุ่ม เปรมัษเฐียร

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 219

 • T01-มลพิษ

 • สารป้องกันกำจัดวัชพืช;ดิน;พิษตกค้าง;เบนไธโอคาร์บ;การวัดปริมาณ

 • TAB291452

 • [1] Chisaka, H.
  [2] ชอุ่ม เปรมัษเฐียร

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University