ศึกษาฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสารประกอบ Triazine ในสวนกาแฟที่ระดับความลึกต่างๆ

รายละเอียด

 • ศึกษาฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสารประกอบ Triazine ในสวนกาแฟที่ระดับความลึกต่างๆ

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กองโรคพืชและจุลชีววิทยา

 • ไม่ระบุ

 •   จรรยา หงษ์ขจร
    ประทีป กระแสสินธุ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 214

 • T01-มลพิษ

 • กาแฟ;สารป้องกันกำจัดวัชพืช;ดิน;พิษตกค้าง;ความลึกของดิน

 • TAB291450

 • [1] จรรยา หงษ์ขจร
  [2] ประทีป กระแสสินธุ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University