การลดปริมาณสารมีพิษตกค้างของเอ็นดริน ดีลดริน และดีดีที. ในดิน ด้วยการปลูกพืชบางชนิด

รายละเอียด

 • การลดปริมาณสารมีพิษตกค้างของเอ็นดริน ดีลดริน และดีดีที. ในดิน ด้วยการปลูกพืชบางชนิด

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 •   วิภา หงษ์ตระกูล
    ยุวรี ถี่ถ้วน
    วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 239

 • T01-มลพิษ

 • สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;พิษตกค้างในดิน;การลดปริมาณ;การปลูกพืช;ถั่วเขียว

 • TAB290978

 • [1] วิภา หงษ์ตระกูล
  [2] ยุวรี ถี่ถ้วน
  [3] วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University