การตรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

รายละเอียด

 • การตรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 •   ชอุ่ม ออไอศูรย์
    สนั่น บุตรพลับ
    วรวิทย์ ด่านศุภสวัสดิ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 233

 • D50-กฎหมาย

 • H10-ศัตรูพืช

 • สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;คุณภาพ;การตรวจ

 • TAB290448

 • [1] ชอุ่ม ออไอศูรย์
  [2] สนั่น บุตรพลับ
  [3] วรวิทย์ ด่านศุภสวัสดิ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University