สำรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

รายละเอียด

 • สำรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 •   ประยูร ดีมา
    กฤษณา ชัชพงศ์
    เฉลิมศักดิ์ ศิริพันธ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • หน้า 232

 • D50-กฎหมาย

 • H10-ศัตรูพืช

 • สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;คุณภาพ;การสำรวจ

 • TAB290447

 • [1] ประยูร ดีมา
  [2] กฤษณา ชัชพงศ์
  [3] เฉลิมศักดิ์ ศิริพันธ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University