การอบรมหลักสูตร การใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรอย่างปลอดภัย เอกสารวิชาการ

รายละเอียด

 • การอบรมหลักสูตร การใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรอย่างปลอดภัย เอกสารวิชาการ

 • ไม่ระบุ

 •   สมปอง ทองดีแท้

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 41 หน้า

 • T01-มลพิษ

 • ผัก;ผักอนามัย;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;พิษตกค้าง;การปลูก

 • TAB350487

 • [1] สมปอง ทองดีแท้

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University