สรุปผลการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชในเขตใช้น้ำฝน 16-23 มกราคม 2524

รายละเอียด

  • สรุปผลการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชในเขตใช้น้ำฝน 16-23 มกราคม 2524

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • กรมวิชาการเกษตร กองการเกษตรต่างประเทศ;องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

  • กรุงเทพฯ

  • 31 หน้า

  • C20-การส่งเสริม

  • เกษตรกรรม;เขตใช้น้ำฝน;เทคโนโลยี;การถ่ายทอด;นักวิจัย;นักส่งเสริม;พืชเศรษฐกิจ

  • TAB261473

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University