สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร

รายละเอียด

 • สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร

 • Physical properties of agricultural product

 • 2545

 •   บัณฑิต จริโมภาส

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 216 หน้า

 • Q01-วิทยาศาสตร์การอาหาร

 • ผลิตผลเกษตร;ผลิตภัณฑ์การเกษตร;สมบัติทางกล;คุณลักษณะทางกายภาพ;วิทยากระแส;ความเค้นสัมผัส;คุณสมบัติเชิงแสง;ความแน่นเนื้อ;ความยืดหยุ่น;ความเสียดทาน;ความเสียหายเชิงกล

 • Agricultural products;Physical properties;Physical characteristics;Elasticity;Mechanial damage

 • KRKPSA00S0000370

 • [1] บัณฑิต จริโมภาส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Bundit Jarimopas (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University