คุณสมบัติทางกายภาพผลิตผลเกษตร

รายละเอียด

 • คุณสมบัติทางกายภาพผลิตผลเกษตร

 • Physical properties of agricultural products

 • 2533

 •   บัณฑิต จริโมภาส

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 88 หน้า

 • Q01-วิทยาศาสตร์การอาหาร

 • ผลิตผลเกษตร;ผลิตภัณฑ์การเกษตร;คุณสมบัติทางกายภาพ;คุณลักษณะทางกายภาพ;คุณสมบัติเชิงกล;คุณสมบัติทางความร้อน;คุณสมบัติทางไฟฟ้า;คุณสมบัติทางแสง;ริโอโลจี้;ความยืดหยุ่น;แรงเค้นสัมผัส;วิชโคอิแล็ซติสซิตี้;ความเสียหายเชิงกล

 • Agricultural products;Physical properties;Physical characteristics;Rheology;Elasticity;Contact stresses;Viscoelasticity;Mechanial damage

 • KRKPSA00S0000337

 • [1] บัณฑิต จริโมภาส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Bundit Jarimopas (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University