รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร: เอกสารคำสอนวิชา 201411

รายละเอียด

 • รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร: เอกสารคำสอนวิชา 201411

 • Agricultural tractors

 • 2548

 •   ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 248 หน้า

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • รถแทรกเตอร์;คุณลักษณะของเครื่องมือ;สมรรถนะเครื่องมือ;กลศาสตร์มูลฐาน;การฉุดลาก;การทรงตัว;การถ่ายทอดกำลัง;ระบบขับเคลื่อน;ระบบหันเลี้ยว;ระบบต่อติด;ระบบไฮดรอลิก;ความปลอดภัย;การซ่อมบำรุง;ค่าใช้จ่าย

 • Tractors;Equipment characteristics;Equipment performance

 • KRKPSA00S0000305

 • [1] ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Prathuang Usaborisut (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University