การโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาปาสคาล: เอกสารประกอบการสอนวิชา 204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

รายละเอียด

 • การโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาปาสคาล: เอกสารประกอบการสอนวิชา 204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

 • Introduction to programming with Pascal

 • 2544

 •   ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 120 หน้า

 • ภาษาปาสคาล;ภาษาคอมพิวเตอร์;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การเขียนโปรแกรม;การเขียนผังงาน;สตริง;ระบบเลขฐาน;อาเรย์มิติเดียว;อาเรย์หลายมิติ

 • Pascal;Programming;Computer program

 • KRKPSA00S0000251

 • [1] ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Prathuang Usaborisut (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University