การจัดการพลังงานและเครื่องจักรกลเกษตร

รายละเอียด

 • การจัดการพลังงานและเครื่องจักรกลเกษตร

 • 2529

 •   ภรต กุญชร ณ อยุธยา

 • หนังสือ

 • นครปฐม

 • 262 หน้า

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • เครื่องจักรกลเกษตร;เครื่องยนต์;รถแทรกเตอร์;การใช้พลังงาน;การจัดการพลังงาน;สมรรถนะเครื่องมือ;คุณลักษณะของเครื่องมือ;การทดสอบการทำงาน;การรับรองเครื่องมือ;การป้องกันอุบัติเหตุ;ค่าเสื่อมราคา;การลงทุน;การซ่อมบำรุง

 • Agricultural machinery;Tractor;Energy consumption;Energy management;Equipment performance;Equipment characteristics;Equipment testing;Equipment certification;Accident prevention;Investment;Maintenance

 • KRKPSA00S0000220

 • [1] ภรต กุญชร ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Bharata Kunjara Na Ayutthaya (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University