เครื่องจักรกลคัดแยกหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และเรือนบรรจุผลไม้

รายละเอียด

 • เครื่องจักรกลคัดแยกหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และเรือนบรรจุผลไม้

 • Postharvest sorting machinery, packaging and packing house of fruit

 • 2549

 •   บัณฑิต จริโมภาส

 • หนังสือ

 • 974-94797-4-2

 • สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 216 หน้า

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • Q80-การบรรจุหีบห่อ

 • ผลไม้;ผลิตภัณฑ์การเกษตร;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว;การคัดแยก;การคัดขนาด;อุปกรณ์คัดขนาด;บรรจุภัณฑ์;การบรรจุหีบห่อ;เครื่องบรรจุหีบห่อ;เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว;ความเสียหายที่เกิดจากเครื่องจักรกล;ความเสียหายเชิงกล;การทดสอบเครื่องมือ;สมรรถนะเครื่องมือ;การควบคุมคุณภาพ;ความช้ำ;การกระจายผลิตผล;การขนส่ง;การออกแบบบรรจุภัณฑ์;เรือนบรรจุ

 • Fruits;Agricultural products;Postharvest technology;Postharvest equipment;Sorting equipment;Packaging materials;Packaging;Packaging equipment;Mechanical damage;Equipment testing;Equipment performance;Quality controls

 • KRKPSA00S0000172

 • [1] บัณฑิต จริโมภาส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร)

 • [1] Bundit Jarimopas (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen. Department of Agriculture Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University