การศึกษาปริมาณสารหนู (As) ในดิน-น้ำเพื่อการเกษตรและพืช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด

 • การศึกษาปริมาณสารหนู (As) ในดิน-น้ำเพื่อการเกษตรและพืช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ไม่ระบุ

 •   ยุบล ยิ่งชล
    สุปราณี อิ่มพิทักษ์
    สมปอง ทองดีแท้
    จินตนา แสนทวีสุข
    เสริมพร ลิ้มพงศานุรักษ์
    จินตนา ภู่มงกุฎชัย
    วิศิษฐ์ โชลิตกุล
    เกรียงศักดิ์ พันธุ์มณี
    ประไพ ชัยโรจน์
    สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพ ฯ

 • 12 หน้า

 • T01-มลพิษ

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • สารหนู;การสำรวจ;พิษตกค้าง;ระดับปริมาณสารตกค้างไม่เกินค่าปลอดภัย;

 • Arsenic;Surveying;Residues;Maximum residue limits;

 • สารหนู;การสำรวจข้อมูล;สารตกค้าง;สารตกค้างในผัก;สารตกค้างในดิน;สารตกค้างในน้ำ;จ.นครศรีธรรมราช

 • TAB000025474374

 • [1] ยุบล ยิ่งชล (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [2] สุปราณี อิ่มพิทักษ์ (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [3] สมปอง ทองดีแท้ (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [4] จินตนา แสนทวีสุข (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [5] เสริมพร ลิ้มพงศานุรักษ์ (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [6] จินตนา ภู่มงกุฎชัย (กรมวิชาการเกษตร กองวัตถุมีพิษการเกษตร)
  [7] วิศิษฐ์ โชลิตกุล (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [8] เกรียงศักดิ์ พันธุ์มณี (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [9] ประไพ ชัยโรจน์ (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)
  [10] สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University