การศึกษาความผันแปรจำนวนประชากรของไรดีด Formicomotes heteromorphus Mogowski และไรลูกโป่ง Dolichocybe indica Mahunka ในเห็ด

รายละเอียด

 • การศึกษาความผันแปรจำนวนประชากรของไรดีด Formicomotes heteromorphus Mogowski และไรลูกโป่ง Dolichocybe indica Mahunka ในเห็ด

 • Studies on seasonal fluctuation of Formicomotes heteromorphus Magowski and Dolichocybe indica Mahunka in mushroom

 • รายงานผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร การทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2550

 • 2550

 •   เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์
    อัจฉรา พยัพพานนท์
    มานิตา คงชื่นสิน
    พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์
    พลอยชมพู กรวิภาสรุ่งเรือง

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-436-674-0

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • 524 หน้า

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • Pleurotus ostreatus;Auricularia (เชื้อรา);ราที่รับประทานได้;ไรศัตรู;พลศาสตร์ประชากร;

 • Pleurotus ostreatus;Auricularia (fungi);Edible fungi;Pest mites;Population dynamics;

 • ไรดีด;ไรลูกโป่ง;เห็ดนางรมฮังการี;เห็ดหูหนู;ความผันแปรประชากรของไร

 • Formicomotes heteromorphus;Dolichocybe indica;Oyster Mushroom;Silver Ear;Fluctuation

 • TAB000025521062

 • [1] เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์ (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา)
  [2] อัจฉรา พยัพพานนท์ (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช)
  [3] มานิตา คงชื่นสิน (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา)
  [4] พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา)
  [5] พลอยชมพู กรวิภาสรุ่งเรือง (กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Tewin Kulpiyawat (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Entomology and Zoology Division)
  [2] Atchara Payappanon (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Plant Protection Research and Development Office)
  [3] Manita Kongchuensin (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Entomology and Zoology Division)
  [4] Pichet Chaowattanawong (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Entomology and Zoology Division)
  [5] Ploychompoo Kornwipatrungruang (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Entomology and Zoology Division)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University