สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการประจำปี ... กลุ่มอ้อยและยาสูบ

รายละเอียด

 • สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการประจำปี ... กลุ่มอ้อยและยาสูบ

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • A50-วิจัยเกษตร

 • Saccharum officinarum;Nicotiana tabacum;หลักสูตรการฝึกอบรม;

 • Saccharum officinarum;Nicotiana tabacum;Training courses;

 • อ้อย;ยาสูบ;การสัมมนาทางวิชาการ

 • http://uc.thailis.or.th/

 • SUG020764

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University