รายงานผลการวิจัยปี ... อ้อย: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

 • รายงานผลการวิจัยปี ... อ้อย: ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

 • สุพรรณบุรี

 • A50-วิจัยเกษตร

 • Saccharum officinarum;Sorghum bicolor;การวิจัย;

 • Saccharum officinarum;Sorghum bicolor;Research;

 • อ้อย;ข้าวฟ่าง;ผลงานวิจัย

 • http://uc.thailis.or.th/

 • SUG020677,SUG020706

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University