รายงานผลการทดลอง ปี ... อ้อย ยาสูบ พืชไร่ เศรษฐกิจ: สาขาพืชเศรษฐกิจอื่น กองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

 • รายงานผลการทดลอง ปี ... อ้อย ยาสูบ พืชไร่ เศรษฐกิจ: สาขาพืชเศรษฐกิจอื่น กองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กองพืชไร่ สาขาพืชเศรษฐกิจอื่น

 • กรุงเทพฯ

 • A50-วิจัยเกษตร

 • Saccharum officinarum;Nicotiana tabacum;พืชปลูก;

 • Saccharum officinarum;Nicotiana tabacum;Crops;

 • อ้อย;ยาสูบ;พืชไร่

 • http://uc.thailis.or.th/

 • SUG020659

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University