รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 25-- : กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียด

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 25-- : กรมวิชาการเกษตร

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร

 • กรุงเทพฯ

 • A50-วิจัยเกษตร

 • F01-การผลิตพืช

 • Saccharum officinarum;พืชสวน;ไม้ประดับ;มะพร้าว;ราที่รับประทานได้;พืชสมุนไพร;การเลี้ยงไหม;ไหม;ปาล์มที่ให้น้ำมัน;Hevea brasiliensis;เกษตรกรรม;Sorghum bicolor;ถั่วธัญพืช;Oryza sativa;Zea mays;พืชผัก;Nicotiana tabacum;พืชเส้นใย;การจัดการฟาร์ม;เครื่องเทศ;

 • Saccharum officinarum;Horticulture;Ornamental plants;Coconuts;Edible fungi;Drug plants;Sericulture;Silk;Oil palms;Hevea brasiliensis;Agriculture;Sorghum bicolor;Grain legumes;Oryza sativa;Zea mays;Vegetable crops;Nicotiana tabacum;Fibre crops;Farm management;Spices;

 • อ้อย;พืชสวน;ไม้ประดับ;มะพร้าว;เห็ด;ไม้ดอก;สมุนไพร;ไหม;ปาล์มน้ำมัน;ยาง;เกษตรกรรม;ข้าวฟ่าง;พืชตระกูลถั่ว;ข้าว;ข้าวโพด;ผัก;ยาสูบ;พืชเส้นใย;การจัดการฟาร์ม;เครื่องเทศ

 • http://uc.thailis.or.th/

 • SUG020652

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University